THÔNG TIN TRƯỜNG HỌC

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

Thông tin các trường đại học, cao đẳng (JASSO)

Tra cứu các trường đại học, cao đẳng(JASSO)

Tra cứu các trường đại học, cao đẳng(JAPAN STUDY SUPPORT)

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Văn phòng đại diện của Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản tại Việt Nam

JASSO VIETNAM OFFICE

Address 

​​Tel

​​Email

: 4th floor, CornerStone Building, 16 Phan Chu Trinh Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi

: +84-24-3710-0226

Fax

Facebook

: 024-3266-8150

: facebook.com/JASSO.Vietnam/

独立行政法人日本学生支援機構

Copyright © JASSO. All rights reserved.